Výhody evropské společnosti /SE/

Možnost přemístění sídla
Oproti klasickým právním řádům nabízí SE možnost přesunout sídlo do zahraničí v rámci EU aniž by došlo ke zrušení společnosti s likvidací, tedy nedojde k přerušení právní kontinuity společnosti. Společnost se pouze začne řídit právem státu, kde bude umístěno nové sídlo. Toto umožňuje mimo jiné zvolit stát s nejpříhodnějšími podmínkami pro podnikání a s ohledem na daňové zatížení nebo nutnou administrativu.

Možnost nadnárodních fúzí
Do aplikace desáté směrnice o přeshraničních fúzích, resp. jejího promítnutí do národních právních řádů je národním společnostem odepřena možnost „nadnárodní“ fúze. Jedinou možností tak je fúze jejíž výsledkem bude SE. Tj. fúzi nemusí předcházet zrušení zanikajících společností s likvidací. Vzniklá SE může umístit sídlo i do jiného státu, než kde mají sídlo společnosti účastnící se fúze.

Opačná přeměna
Atraktivitu SE zvyšuje i možnost opačné přeměny, tj. přeměna evropské společnosti na národní akciovou společnost ve státě, kde evropská společnost sídlí.

Flexibilita struktury řízení
Významným kladem SE je též flexibilita struktury řízení (corporate governance) v podobě možnosti volby mezi dualistickou (jednočlenné představenstvo a dozorčí rada) a monistickou strukturou (3 členná správní rada, případně ředitel). V konečném důsledku tak přináší i významné úspory v personální oblasti.

Evropská identita
Jako nezanedbatelným plusem této právní formy je i psychologická výhoda plynoucí z evropské, kosmopolitní identity (evropský goodwill, evropská (korporátní) identita).


Rozdíly oproti české akciové společnosti:
Méně osob do orgánů společnosti
Na rozdíl od české a. s., která musí mít min. 3 členy dozorčí rady a 3 členy představenstva v případě více akcionářů, či 3 členy dozorčí rady a 1 člena představenstva v případě jediného akcionáře, stačí v evropské společnosti dosadit do každého orgánu pouze 1 člena.
Řízení společnosti lze zvolit i ve formě správní rady, která má min. 3 členy.
Vyšší základní kapitál
Základní kapitál považuje ještě stále velký počet osob za ukazatel vypovídající o finanční jistotě a zázemí společnosti. V případě SE činí základní kapitál 120 000 EUR a u našich ready made společností je vždy plně splacen.

Zpět