Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Musí mít nejméně 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, funkční období je určeno stanovami, nejdéle však 5 let. Obchodní zákoník, § 197

Zpět