Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

akcie na jméno

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který je povinna společnost vést.

akcie na majitele

Akcie na majitele (dříve označována jako na doručitele) je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.

akcionář

Společník akciové společnosti; držitel akcií nebo zatímních listů

akciová společnost

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

datum zápisu

Společnost či družstvo vznikají dnem, ke kterému byly zapsány do Obchodního rejstříku, tj. datem zápisu.
Společnost je do OR zapsána až po splnění všech zákonem stanovených podmínek, na základě návrhu na zápis do OR

DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace plátce daně (daňového poplatníka).

dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti

Evropská společnost

Evropská společnost je právnickou osobou, která je založena na území Společenství ve formě evropské akciové společnosti

IČ (dříve IČO) je unikátní osmimístné identifikační číslo podnikatele nebo právnické osoby.

Předchozí 1 2 3 4 Následující