Novela zákona Evidenci skutečných majitelů

7. července 2022

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“) bude novelizován, a to již po roce účinnosti. Z důvodu probíhajícího řízení vedeného Evropskou komisí proti České republice o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. V. AML směrnice, koná vláda nutné kroky. Změnou tohoto zákona totiž komise podmínila možnost čerpání financí v rámci Národního plánu obnovy.

Zásadní je zejména změna definice skutečného majitele. Nebudou se totiž rozlišovat pojmy „osoba s koncovým vlivem“ ani „koncový příjemce“. Bude se nadále rozlišovat zda je skutečný majitel přímý, či nepřímý a zda se jedná o skutečného majitele materiálního, náhradního (podle § 5 Zákona o ESM), nebo formálního. Za skutečného majitele bude jednotně považována osoba, která právnickou osobu či právní uspořádání vlastní, nebo kontroluje (resp. může kontrolovat).

„Skutečným majitelem korporace má být podle návrhu každá fyzická osoba, která vlastní nebo kontroluje korporaci tím, že:

  • má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %,
  • má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %, nebo
  • může kontrolovat korporaci jinými prostředky; kontrolou jsou mimo jiné kritéria stanovená v čl. 22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.“

Povinností zápisu do ESM budou nejspíše zatíženy i církve, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek a honební společenstva atp.

Vítáno je prodloužení doby, ve které nejsou podle § 54 odst. 1 Zákona o ESM hlasovací práva sistována z 15 na 30 dnů (pokud vzniklo postavení skutečného majitele v období nejvýše 30 dnů před valnou hromadou, neuplatní se na něj zákaz výkonu hlasovacích práv).

Korporace  s komplikovanou vlastnickou a řídicí strukturou, budou muset zápis patrně podstoupit znovu, nicméně korporace, které povinnost splnily již dříve, budou od poplatku za návrh na zápis podle novelizované úpravy osvobozeny.

 

Zpět na výpis novinek